share

“ผู้รับเหมา” คือใคร เลือกอย่างไร ? ไม่ให้โดนหลอก

Last updated: 17 Feb 2024
567 Views
ผู้รับเหมา คือใคร

การเลือก ผู้รับเหมา เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะผู้รับเหมาก่อสร้างจะเข้ามาจัดการทุกอย่างให้เรา แต่ปัญหาที่พบบ่อย คือการทิ้งงานกลางคัน ไม่สนใจคุณภาพงานก่อสร้าง หรือเอาเปรียบลูกค้าด้วยการเพิ่มราคาในระหว่างการทำงาน

เพื่อเลี่ยงปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานและโดนเอาเปรียบ ในบทความนี้ พวกเรา บริษัทรับเหมาก่อสร้าง S.J.Building จะขอแชร์ วิธีการเลือกผู้รับเหมาที่ดี ให้ลองพิจารณากันดูครับ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ผู้รับเหมา คือใคร

ผู้รับเหมา คือ ผู้ที่ได้รับว่าจ้างให้รับผิดชอบงานก่อสร้าง บ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา ตั้งแต่การออกแบบ/เขียนแบบ จัดหาวัสดุก่อสร้าง และบริหารจัดการงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามรายการสัญญาที่ตกลงกันไว้

ผู้ว่าจ้างจะไม่ต้องดำเนินการในขั้นตอนใด ๆ ด้วยตนเอง เพราะผู้รับเหมาจะเข้ามาจัดการทุกขั้นตอนให้ และคิดราคาแบบเหมารวมสำหรับงานทั้งหมด แบ่งผู้รับเหมาได้เป็น 2 ประเภทหลัก ต่อไปนี้

 • ผู้รับเหมาแบบรายย่อย คือผู้รับเหมาที่ไม่จดทะเบียนบริษัท แต่ดำเนินในรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วน มักจะเลือกรับงานก่อสร้างขนาดเล็กหรืองานเฉพาะด้าน เช่น งานซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับปรุง งานระบบไฟฟ้า-ประปา ฯลฯ
 • ผู้รับเหมาแบบนิติบุคคล คือผู้รับเหมาที่จดทะเบียนเป็นบริษัท และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด สามารถบริการได้ครอบคลุมมากกว่าผู้รับเหมารายย่อย ทั้งงานโครงสร้างและงานระบบ - 10 ข้อที่คนทำ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ควรทราบ

ขอบเขตหน้าที่ของผู้รับเหมา

 1. ศึกษาแบบก่อสร้างและรายละเอียดงาน เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบ
 2. จัดเตรียมวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์/เครื่องมือ และแรงงานให้เพียงพอต่อขนาดงาน
 3. ควบคุมกับตรวจสอบการทำงานของคนงานและช่างเฉพาะทาง ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
 4. ติดตามความคืบหน้าของงานที่ผู้รับเหมารับผิดชอบ และคอยรายงานปัญหาหรืออุปสรรคให้เจ้าของโครงการทราบ
 5. ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน วิศวกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 6. บริหารจัดการด้านการเงินกับงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและสัญญาจ้าง
 7. จัดทำเอกสารที่จำเป็น เช่นเอกสารรายงานความคืบหน้า ใบแจ้งหนี้ หรือสรุปยอดใช้จ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
 8. ตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ก่อนที่จะส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการ
 9. แก้ไขปรับปรุงส่วนที่มีข้อบกพร่อง ตามที่เจ้าของโครงการตรวจพบ
 10. ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน

ทำตามนี้ ถ้าอยากได้ ผู้รับเหมาที่ดี

ผู้รับเหมาที่ดี จะช่วยให้โครงการก่อสร้างของคุณสำเร็จได้ตามเป้าหมาย แต่การเลือกผู้รับเหมาที่ดี ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ต่อไปนี้ครับ

1. เข้าใจการทำงานของผู้รับเหมา

การก่อสร้าง เป็นงานที่ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างผู้รับเหมากับผู้ว่าจ้าง แต่บางครั้ง ก็มีปัญหาที่ทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถทำงานต่อได้ หรือต้องยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

มักเกิดจาก ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของบ้าน ที่ไม่เข้าใจแบบก่อสร้างของตัวเอง ไม่ตกลงสเปควัสดุก่อสร้างให้ชัดเจน หรือพยายามแก้ใขโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วง คุณจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องต่อไปนี้ครับ

 1. ทำความเข้าใจแบบก่อสร้างของตัวเอง เมื่อได้รับแบบบ้านจากผู้รับเหมา คุณควรพิจารณาให้แน่ใจ ว่ามีส่วนไหนที่ไม่พอใจ เพื่อแจ้งให้ผู้รับเหมาปรับปรุงได้ทันที ไม่ควรรอจนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง
 2. กำหนดสเปคของวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจน เมื่อตกลงแบบได้แล้ว ให้ทำสัญญาระหว่างคุณกับผู้รับเหมา โดยอธิบายเสปควัสดุก่อสร้างที่จะใช้อย่างชัดเจน เช่น สี ขนาด ยี่ห้อ เกรด เป็นต้น และเมื่อถึงขั้นตอนการเลือกวัสดุ ก็ไม่ควรเปลี่ยนใจจะใช้อันที่แพง หรือถูกกว่าตามที่ตกลง
 3. ไม่ควร Role เป็นสถาปนิก เมื่อการก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้ว คุณควรไว้ใจให้ผู้รับเหมาทำงานตามแผนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่ควรพยายามเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ หากขาดคำแนะนำจากสถาปนิก หรือผู้เชี่ยวชาญ เพราะอาจเสี่ยงต่อปัญหาด้านกฎหมาย และความปลอดภัยด้านการก่อสร้าง
 4. จ่ายค่าจ้างให้ตรงงวด หากการก่อสร้างกำลังดำเนินอยู่ คุณควรจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับเหมาตามที่ตกลงไว้ในสัญญา ไม่ควรหนีการจ่าย หรือขอให้ทำงานเพิ่มเติมโดยไม่จ่ายเงิน ไม่งั้นอาจทำให้งานก่อสร้างช้าลง หรือถูกทิ้งไว้ได้ เพราะผู้รับเหมาจะต้องมีเงินหมุนเวียน ให้กับลูกจ้าง และซื้อวัสดุก่อสร้าง อยู่สม่ำเสมอ

2. ผลงานที่ผ่านมา

การพิจารณาผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา เป็นวิธีที่ดี ในการประเมิณความสามารถ และความน่าเชื่อถือ โดยคุณสามารถขอดูผลงานของผู้รับเหมาได้ เพื่อดูว่าจะปฎิบัติตามตกลงได้ไหม เช่น เวลา และงบประมาณที่ใช้

ถ้าเป็นไปได้ คุณควรพูดคุยกับผู้ว่าจ้างเก่าของผู้รับเหมา เพื่อฟังความพึงพอใจ และถามถึงปัญหาระหว่างการทำงาน

3. จดทะเบียนนิติบุคคล

การจดทะเบียนนิติบุคคล สามารถยืนยันได้ ว่าผู้รับเหมาเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง และมีสถานะทางกฎหมายที่ประกอบธุรกิจก่อสร้าง และยังช่วยให้คุณได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ในกรณี ที่มีข้อพิพาทหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น

คุณควรขอดูหลักฐาน การจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับเหมา เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบสำคัญการจดทะเบียน

4. ประเมิณราคา และระยะเวลา

การประเมิณราคา และระยะเวลาทำงาน เป็นขั้นตอนสำคัญที่ใช้ตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา เพราะจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของงบประมาณ และเวลาที่ต้องใช้ ว่าเหมาะสมหรือไม่

โดยใบเสนอราคา ควรระบุรายละเอียดของงาน เช่น ขอบเขต วิธีการทำงาน วัสดุที่ใช้ การรับประกัน และควรระบุว่า ผู้รับเหมาจะรับผิดชอบในกรณีที่มีการแก้ใข หรือเกิดความผิดพลาดในงานก่อสร้าง

5. คุณภาพวัสดุ และฝีมือของช่าง

ผู้รับเหมาที่ดี จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และเลือกช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการก่อสร้าง เพราะการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ จะช่วยให้สิ่งปลูกสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย คุณควรขอดูตัวอย่างวัสดุ และผลงานของช่างดังกล่าว เพื่อตัดสินใจ

6. การติดต่อสื่อสาร และติดตามผล

การติดต่อสื่อสารกับผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ และติดตามผลงานการทำงาน จะช่วยให้งานก่อสร้างสำเร็จตามแผน คุณควรเลือกผู้รับเหมาที่ติดต่อได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ อีเมล เพื่อให้ทราบความคืบหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัจจุบันมากที่สุด

คุณควรจะต้องไปดูหน้างานเองบ้าง เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับเหมาจะทำงานตามสัญญารับงาน

7. แบ่งจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นงวด ๆ

การจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับเหมา ควรแบ่งออกเป็นงวด ๆ ตามความคืบหน้าของงาน ไม่ควรจ่ายเงินล่วงหน้าทั้งหมด เพราะเสี่ยงที่ผู้รับเหมาจะไม่ทำงานต่อ

โดยการแบ่งจ่ายเงินค้าจ้างเป็นงวด จะช่วยให้คุณมีอำนาจต่อรอง และเร่งให้ผู้รับเหมาทำงานตามกำหนด

สรุป

สรุปแล้ว ผู้รับเหมา คือผู้รับจ้างรับผิดชอบงานก่อสร้าง บ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกบ้าน ให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา ด้วยการคิดราคาแบบเหมารวมสำหรับงานทั้งหมด แบ่งได้สองประเภท คือ 'ผู้รับเหมาแบบรายย่อย กับ ผู้รับเหมาแบบนิติบุคคล'

ในงานก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน การซ่อมแซมหรือปรับปรุง ทุกคนนั้นต่างพยายามหลีกเลี่ยงการโดนหลอก หรือถูกหาผลประโยชน์จากผู้รับเหมาที่ไม่ดี โดยอาจใช้หลักพิจารณา เช่น การดูผลงานที่ผ่านมา หรือการเช็คว่าเป็นนิติบุคคลไหม

และถ้าคุณอยากได้ผู้รับเหมาที่ดี ก็ควรจะเข้าใจการทำงานของบริษัทรับเหมาด้วยส่วนนึง และวางตัวในฐานะผู้ว่าจ้างให้เหมาะสม เพราะงานก่อสร้าง เป็นงานที่ผู้รับเหมากับผู้ว่าจ้างจะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงนั่นเองครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง
งานก่อสร้าง ทุกประเภท มีอะไรบ้าง
4 ประเภทของงานก่อสร้าง คืออะไร มีที่มาของการจ้างงานจากไหนบ้าง ?
18 Jan 2024
6 ขั้นตอน เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หน้าที่ของผู้รับเหมาที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือถ้าอยากเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างของตนเอง มีขั้นตอนยังไงบ้าง บทความนี้มีคำตอบ
18 Jan 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy