share

หน้างานก่อสร้าง ประกอบด้วยใครบ้าง? ที่เกี่ยวข้องกัน

Last updated: 20 Dec 2023
2328 Views
หน้างานก่อสร้าง ประกอบด้วยใครบ้าง ที่เกี่ยวข้องกัน

พื้นที่ทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย หน้างานก่อสร้าง กว่าที่งานก่อสร้างแห่งนึงจะเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานได้ จำเป็นที่ต้องใช้ความรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย หากขาดบทบาทใดไปอาจทำให้งานก่อสร้างออกมาไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ได้ บทความนี้เรา บริษัทรับเหมาก่อสร้าง S.J.Building จะพามาดูว่าหน้างานก่อสร้างนั้น ต้องประกอบด้วยใครบ้างที่เกี่ยวข้องกันครับ

หน้างานก่อสร้าง

6 ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน หน้างานก่อสร้าง

หน้างานก่อสร้าง คือพื้นที่หรือสถานที่สำหรับใช้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือโครงสร้างต่าง ๆ ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ โดยประกอบด้วย 6 ผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนี้

1. เจ้าของโครงการหรือตัวแทน

บุคคลหน้างานก่อสร้าง เจ้าของโครงการหรือตัวแทน

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหน้างานก่อสร้าง ที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและรายละเอียดของโครงการ มีหน้าที่ในการเลือกผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
เจ้าของโครงการ
หรือตัวแทน
 • ระบุรายละเอียด ข้อกำหนด และขอบเขตของโครงการ
 • จัดสรรงบประมาณ
 • คัดเลือกและว่าจ้างทีมก่อสร้าง หรือผู้รับเหมา
 • อนุมัติแบบก่อสร้างที่ผู้ออกแบบเสนอ
 • สื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจความคืบหน้า และอนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด

2. ผู้ออกแบบงานก่อสร้าง

บุคคลหน้างานก่อสร้าง ผู้ออกแบบ

บุคคลหน้างานก่อสร้างที่รับผิดชอบการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของโครงการ มีความเชี่ยวชาญทั้งการออกแบบโครงสร้างหลักกับระบบภายในต่าง ๆ ตามความต้องการของเจ้าของ โดยคำนึงถึงการใช้งานอาคารที่เหมาะสม แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะงานต่อไปนี้

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
ผู้ออกแบบ
งานโครงสร้าง
 • ออกแบบโครงสร้างหลัก (คาน, เสา, ฯลฯ)
 • คำนวณความแข็งแรงของโครงสร้าง
 • เลือกวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับทีมวิศวกร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสร้างได้จริง
ผู้ออกแบบ
งานระบบ
 • ประเมินความจำเป็นของงานระบบภายในอาคาร
 • ออกแบบระบบที่ต้องใช้ (ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ ฯลฯ) โดยต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและความปลอดภัย
 • ทำงานร่วมกับผู้รับเหมา และทีมงานที่เกี่ยวข้อง

3. คอนเซาท์ก่อสร้าง

คอนเซาท์ก่อสร้างหน้างานก่อสร้าง

คอนเซาท์ก่อสร้าง หรือที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง ผู้ที่มีบทบาทให้คำปรึกษาและควคุมคุณภาพงานก่อสร้างตลอดการดำเนินงาน มักจะเป็นวิศวกรหรือทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง สามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ใขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหน้างานก่อสร้างได้

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
คอนเซาท์ก่อสร้าง
 • ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง แก่เจ้าของโครงการและผู้รับเหมา
 • ตรวจคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง
 • ประเมินความคืบหน้าโครงการ
 • ระบุพร้อมแนะวิธีจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • ประสานงานระหว่างทีม กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • ตรวจสอบ และรับรองหน้างานก่อสร้างว่ามีความปลอดภัย

4. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง / โฟร์แมน

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือโฟร์แมน สะพานเชื่อมระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ออกแบบ และแรงงานก่อสร้างที่หน้างาน ด้วยการติดตามความคืบหน้าของงาน ให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนการก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชัดเจน

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
ผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง
 • ควบคุมจัดการทีมแรงงานก่อสร้างที่หน้างาน
 • ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 • ประสานงานระหว่างทีมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจพร้อมรับรองคุณภาพของงานก่อสร้าง
 • รับรองว่าหน้างานก่อสร้างมีความปลอดภัยสำหรับทุกคน
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานระหว่างก่อสร้าง

5. แรงงานก่อสร้าง

แรงงานก่อสร้างหน้างาน

กลุ่มบุคคลหน้างานก่อสร้าง ที่ต้องออกแรงทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้โครงการก่อสร้างคืบหน้าไปได้ อาจประกอบด้วยแรงงานฝีมือและแรงงานทั่วไป ทั้งสองกลุ่มแรงงานล้วนมีความสำคัญกับบทบาทที่ต่างกัน ต่อไปนี้

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
แรงงานฝีมือ
 • ทำงานที่ต้องใช้ทักเฉพาะ (งานติดตั้งโครงสร้าง, งานเดินระบบต่าง ๆ, การเชื่อม, ฯลฯ)
 • เข้าใจแบบแปลนก่อสร้าง และทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน
แรงงานทั่วไป
 • ทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ (ขนย้ายวัสดุ, ทำความสะอาดหน้างาน, ฯลฯ)
 • ให้ความช่วยเหลือแรงงานช่างฝีมือ
 • ทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน

6. ผู้ตรวจงานก่อสร้าง

ผู้ตรวจหน้างานก่อสร้าง

บุคคลหน้างานก่อสร้างที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของงานก่อสร้างทุกส่วน ว่าก่อสร้างได้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่บังคับไว้ รวมถึงตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของหน้างาน ผู้ตรวจงานก่อสร้างมักจะเป็นวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรวจงานก่อสร้างมาก่อน

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
ผู้ตรวจงานก่อสร้าง
 • ตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง ว่าทำได้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 • รับรองความปลอดภัยงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างแก่เจ้าของ
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะแนวทางแก้ใขปัญหาที่พบเจอ

สรุป

สรุปแล้ว หน้างานก่อสร้าง นั้นคือพื้นที่สำหรับดำเนินการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือโครงสร้างต่าง ๆ ทำให้หน้างานก่อสร้างเป็นจุดศูนย์รวมการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญมากมาย ตั้งแต่เจ้าของโครงการ จนถึงผู้ตรวจงานก่อสร้าง ทั้งหมดล้วนมีความสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการก่อสร้างเกิดขึ้นได้จริงตามแผนที่วางเอาไว้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับเหมา คือใคร
การเลือก ผู้รับเหมา แบบรายย่อยหรือนิติบุคคล ในโครงการก่อสร้าง ควรต้องเข้าใจหลักคิดการคัดกรองผู้รับเหมาที่ดี เพื่อให้งานก่อสร้างประสบความสำเร็จ
18 Jun 2024
เครื่องมือช่างก่อสร้าง
คู่มือเลือกซื้อและดูแลรักษา เครื่องมือช่างก่อสร้าง ครอบคลุมทั้งเครื่องมือก่อสร้างพื้นฐานและเฉพาะทาง พร้อมบอกแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ช่างก่อสร้าง
23 May 2024
อุปกรณ์ก่อสร้าง
คู่มือมือใหม่ อุปกรณ์ก่อสร้าง กับทุกสิ่งที่ควรรู้ ตั้งแต่ประเภท รายชื่อ พร้อมเคล็ดลับการเลือกซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง
23 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy