share

หน้างานก่อสร้าง ประกอบด้วยใครบ้าง? ที่เกี่ยวข้องกัน

Last updated: 20 Dec 2023
820 Views
หน้างานก่อสร้าง ประกอบด้วยใครบ้าง ที่เกี่ยวข้องกัน

พื้นที่ทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย หน้างานก่อสร้าง กว่าที่งานก่อสร้างแห่งนึงจะเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานได้ จำเป็นที่ต้องใช้ความรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย หากขาดบทบาทใดไปอาจทำให้งานก่อสร้างออกมาไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ได้ บทความนี้เรา บริษัทรับเหมาก่อสร้าง S.J.Building จะพามาดูว่าหน้างานก่อสร้างนั้น ต้องประกอบด้วยใครบ้างที่เกี่ยวข้องกันครับ

หน้างานก่อสร้าง

6 ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน หน้างานก่อสร้าง

หน้างานก่อสร้าง คือพื้นที่หรือสถานที่สำหรับใช้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือโครงสร้างต่าง ๆ ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ โดยประกอบด้วย 6 ผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนี้

1. เจ้าของโครงการหรือตัวแทน

บุคคลหน้างานก่อสร้าง เจ้าของโครงการหรือตัวแทน

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหน้างานก่อสร้าง ที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและรายละเอียดของโครงการ มีหน้าที่ในการเลือกผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
เจ้าของโครงการ
หรือตัวแทน
 • ระบุรายละเอียด ข้อกำหนด และขอบเขตของโครงการ
 • จัดสรรงบประมาณ
 • คัดเลือกและว่าจ้างทีมก่อสร้าง หรือผู้รับเหมา
 • อนุมัติแบบก่อสร้างที่ผู้ออกแบบเสนอ
 • สื่อสาร ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจความคืบหน้า และอนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด

2. ผู้ออกแบบงานก่อสร้าง

บุคคลหน้างานก่อสร้าง ผู้ออกแบบ

บุคคลหน้างานก่อสร้างที่รับผิดชอบการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของโครงการ มีความเชี่ยวชาญทั้งการออกแบบโครงสร้างหลักกับระบบภายในต่าง ๆ ตามความต้องการของเจ้าของ โดยคำนึงถึงการใช้งานอาคารที่เหมาะสม แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะงานต่อไปนี้

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
ผู้ออกแบบ
งานโครงสร้าง
 • ออกแบบโครงสร้างหลัก (คาน, เสา, ฯลฯ)
 • คำนวณความแข็งแรงของโครงสร้าง
 • เลือกวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับทีมวิศวกร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสร้างได้จริง
ผู้ออกแบบ
งานระบบ
 • ประเมินความจำเป็นของงานระบบภายในอาคาร
 • ออกแบบระบบที่ต้องใช้ (ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ ฯลฯ) โดยต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและความปลอดภัย
 • ทำงานร่วมกับผู้รับเหมา และทีมงานที่เกี่ยวข้อง

3. คอนเซาท์ก่อสร้าง

คอนเซาท์ก่อสร้างหน้างานก่อสร้าง

คอนเซาท์ก่อสร้าง หรือที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง ผู้ที่มีบทบาทให้คำปรึกษาและควคุมคุณภาพงานก่อสร้างตลอดการดำเนินงาน มักจะเป็นวิศวกรหรือทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง สามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ใขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหน้างานก่อสร้างได้

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
คอนเซาท์ก่อสร้าง
 • ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง แก่เจ้าของโครงการและผู้รับเหมา
 • ตรวจคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง
 • ประเมินความคืบหน้าโครงการ
 • ระบุพร้อมแนะวิธีจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • ประสานงานระหว่างทีม กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • ตรวจสอบ และรับรองหน้างานก่อสร้างว่ามีความปลอดภัย

4. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง / โฟร์แมน

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือโฟร์แมน สะพานเชื่อมระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ออกแบบ และแรงงานก่อสร้างที่หน้างาน ด้วยการติดตามความคืบหน้าของงาน ให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนการก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชัดเจน

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
ผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง
 • ควบคุมจัดการทีมแรงงานก่อสร้างที่หน้างาน
 • ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 • ประสานงานระหว่างทีมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจพร้อมรับรองคุณภาพของงานก่อสร้าง
 • รับรองว่าหน้างานก่อสร้างมีความปลอดภัยสำหรับทุกคน
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานระหว่างก่อสร้าง

5. แรงงานก่อสร้าง

แรงงานก่อสร้างหน้างาน

กลุ่มบุคคลหน้างานก่อสร้าง ที่ต้องออกแรงทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้โครงการก่อสร้างคืบหน้าไปได้ อาจประกอบด้วยแรงงานฝีมือและแรงงานทั่วไป ทั้งสองกลุ่มแรงงานล้วนมีความสำคัญกับบทบาทที่ต่างกัน ต่อไปนี้

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
แรงงานฝีมือ
 • ทำงานที่ต้องใช้ทักเฉพาะ (งานติดตั้งโครงสร้าง, งานเดินระบบต่าง ๆ, การเชื่อม, ฯลฯ)
 • เข้าใจแบบแปลนก่อสร้าง และทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน
แรงงานทั่วไป
 • ทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ (ขนย้ายวัสดุ, ทำความสะอาดหน้างาน, ฯลฯ)
 • ให้ความช่วยเหลือแรงงานช่างฝีมือ
 • ทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน

6. ผู้ตรวจงานก่อสร้าง

ผู้ตรวจหน้างานก่อสร้าง

บุคคลหน้างานก่อสร้างที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของงานก่อสร้างทุกส่วน ว่าก่อสร้างได้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่บังคับไว้ รวมถึงตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของหน้างาน ผู้ตรวจงานก่อสร้างมักจะเป็นวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรวจงานก่อสร้างมาก่อน

ตำแหน่ง
หน้าที่หลัก
ผู้ตรวจงานก่อสร้าง
 • ตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง ว่าทำได้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 • รับรองความปลอดภัยงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างแก่เจ้าของ
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะแนวทางแก้ใขปัญหาที่พบเจอ

สรุป

สรุปแล้ว หน้างานก่อสร้าง นั้นคือพื้นที่สำหรับดำเนินการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือโครงสร้างต่าง ๆ ทำให้หน้างานก่อสร้างเป็นจุดศูนย์รวมการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญมากมาย ตั้งแต่เจ้าของโครงการ จนถึงผู้ตรวจงานก่อสร้าง ทั้งหมดล้วนมีความสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการก่อสร้างเกิดขึ้นได้จริงตามแผนที่วางเอาไว้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับเหมา คือใคร
การเลือก ผู้รับเหมา แบบรายย่อยหรือนิติบุคคล ในโครงการก่อสร้าง ควรต้องเข้าใจหลักคิดการคัดกรองผู้รับเหมาที่ดี เพื่อให้งานก่อสร้างประสบความสำเร็จ
17 Feb 2024
งานก่อสร้าง ทุกประเภท มีอะไรบ้าง
4 ประเภทของงานก่อสร้าง คืออะไร มีที่มาของการจ้างงานจากไหนบ้าง ?
18 Jan 2024
6 ขั้นตอน เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หน้าที่ของผู้รับเหมาที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือถ้าอยากเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างของตนเอง มีขั้นตอนยังไงบ้าง บทความนี้มีคำตอบ
18 Jan 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy